Bis desipit qui sibi sapit. 1:28 Kung magkagayo'y tatawag sila sa akin, nguni't hindi ako sasagot; hahanapin nila akong masikap, nguni't hindi nila ako masusumpungan: 1:29 Sapagka't kanilang ipinagtanim ang kaalaman, at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Tagalog. Sapagka't ang kaniyang halaga ay higit na makapupo kay sa mga rubi. 25:21 Kung ang iyong kaaway ay magutom, bigyan mo siya ng pagkain na makakain; at kung siya'y mauhaw, bigyan mo siya ng tubig na maiinom: 25:22 Sapagka't ikaw ay magbubunton ng baga ng apoy sa kaniyang ulo, at gagantihin ka ng Panginoon. A summer series looking at wisdom from Proverbs. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; 3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; 4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. 18:10 Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na moog: tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas. 5:22 Ang sarili niyang mga kasamaan ay kukuha sa masama. 16:7 Pagka ang mga lakad ng tao ay nakapagpapalugod sa Panginoon, kaniyang tinitiwasay sa kaniya pati ng kaniyang mga kaaway. 11:6 Ang katuwiran ng mga matuwid ay magliligtas sa kanila: nguni't silang gumagawang may karayaan ay madadakip sa kanilang sariling kasamaan. 19:25 Iyong saktan ang manglilibak, at ang musmos ay magaaral ng kabaitan: at iyong sawayin ang naguunawa, at siya'y makakaunawa ng kaalaman. 5:12 At iyong sabihin, bakit ko kinayamutan ang turo, at hinamak ng aking puso ang saway: 5:13 Ni hindi ko man sinunod ang tinig ng aking mga tagapagturo, O ikiling ko man ang aking pakinig sa kanila na mga nagturo sa akin! 29:7 Ang matuwid ay kumukuhang alam sa bagay ng dukha: ang masama ay walang unawang makaalam. Proverbs 1:7 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman: nguni't ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. (You can do that anytime with our language chooser button ). 10:17 Nasa daan ng buhay siyang nakikinig ng saway: nguni't siyang nagpapabaya ng saway ay nagkakamali. 4:27 Huwag kang lumiko sa kanan o sa kaliwa man: ihiwalay mo ang iyong paa sa kasamaan. 8:8 Lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katuwiran; walang bagay na liko o suwail sa kanila. 23:8 Ang subo na iyong kinain ay iyong isusuka, at iyong iwawala ang iyong mga matamis na salita. 11:26 Siyang humahawak ng trigo ay susumpain siya ng bayan: nguni't kapurihan ay mapapasaulo niya na nagbibili niyaon. 24:30 Ako'y nagdaan sa tabi ng bukid ng tamad, at sa tabi ng ubasan ng taong salat sa unawa; 24:31 At, narito, tinubuang lahat ng mga tinik, ang ibabaw niyaon ay natakpan ng mga dawag, at ang bakod na bato ay nabagsak. 31:27 Kaniyang tinitignang mabuti ang mga lakad ng kaniyang sangbahayan, at hindi kumakain ng tinapay ng katamaran. 7:13 Sa gayo'y hinahawakan niya siya at hinahagkan siya, at may mukhang walang hiya na nagsasabi siya sa kaniya: 7:14 Mga hain na mga handog tungkol sa kapayapaan ay sa akin; sa araw na ito ay tinupad ko ang aking mga panata. 25:1 Ang mga ito ay mga kawikaan din ni Salomon, na isinalin ng mga tao ni Hezekias na hari sa Juda. 10:2 Mga kayamanan ng kasamaan ay hindi napapakinabangan: nguni't ang katuwiran ay nagliligtas sa kamatayan. Kailan ka babangon sa iyong pagkakatulog? 26:14 Kung paano ang pintuan ay pumipihit sa kaniyang bisagra, gayon ang tamad sa kaniyang higaan. 31:12 Gumagawa siya ng mabuti sa kaniya at hindi kasamaan lahat ng mga kaarawan ng kaniyang buhay. 19:27 Magtigil ka, anak ko, sa pakikinig ng aral na nagliligaw lamang mula sa mga salita ng kaalaman. 2 Also, that the soul be without knowledge, it is not good; and he that hasteth with his feet sinneth. 3:27 Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan, pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. 24:28 Huwag kang sumaksi laban sa iyong kapuwa ng walang kadahilanan; at huwag kang magdaya ng iyong mga labi. H4832 28:28 Pagka ang masama ay bumabangon, nagsisipagkubli ang mga tao; nguni't pagka sila'y nangamamatay, dumadami ang matuwid. 1:20 Karunungan ay humihiyaw na malakas sa lansangan; kaniyang inilalakas ang kaniyang tinig sa mga luwal na dako; 1:21 Siya'y humihiyaw sa mga pangulong dako na pinaglilipunan; sa pasukan ng mga pintuang-bayan, sa bayan, kaniyang binibigkas ang kaniyang mga salita: 1:22 Hanggang kailan kayong mga musmos, magsisiibig sa inyong kamusmusan? At hindi pinagpapala ang kanilang ina. 10:9 Siyang lumalakad ng matuwid ay lumalakad na tiwasay: nguni't siyang sumisira ng kaniyang mga lakad ay makikilala. 13:24 Siyang naguurong ng kaniyang pamalo ay napopoot sa kaniyang anak: nguni't siyang umiibig ay nagpaparusang maminsan-minsan. 15:11 Sheol at kapahamakan ay nasa harap ng Panginoon: gaanong higit pa nga ang mga puso ng mga anak ng mga tao! 26:5 Sagutin mo ang mangmang ayon sa kaniyang kamangmangan, baka siya'y maging pantas sa ganang kaniya. 7:16 Aking inilatag ang aking higaan na may mga coltsong may burda, na yari sa guhitguhit na kayong lana sa Egipto. 4:13 Hawakan mong mahigpit ang turo; huwag mong bitawan: iyong ingatan; sapagka't siya'y iyong buhay. 5:21 Sapagka't ang mga lakad ng tao ay nasa harap ng mga mata ng Panginoon, at kaniyang pinapatag ang lahat niyang mga landas. 26:3 Ang paghagupit ay sa kabayo, ang paningkaw ay sa asno, at ang pamalo ay sa likod ng mga mangmang. 1:11 Kung kanilang sabihin, sumama ka sa amin, tayo'y magsibakay sa pagbububo ng dugo, tayo'y mangagkubli ng silo na walang anomang kadahilanan sa walang sala; 1:12 Sila'y lamunin nating buhay na gaya ng Sheol. 17:26 Parusahan naman ang matuwid ay hindi mabuti, ni saktan man ang mahal na tao dahil sa kanilang katuwiran. 9:3 Kaniya namang sinugo ang kaniyang mga alilang babae; siya'y sumisigaw sa mga pinakapantas na dako sa bayan: 9:4 Kung sinoma'y musmos, pumasok dito: tungkol sa kaniya na mapurol sa pagunawa, sinasabi niya sa kaniya: 9:5 Kayo'y magsiparito, magsikain kayo ng aking tinapay, at magsiinom kayo ng alak na aking hinaluan. 8:2 Sa taluktok ng mga mataas na dako sa tabi ng daan, sa mga salubungang landas, siya'y tumatayo; 8:3 Sa tabi ng mga pintuang-bayan sa pasukan ng bayan, sa pasukan sa mga pintuan siya'y humihiyaw ng malakas: 8:4 Sa inyo, Oh mga lalake, ako'y tumatawag; at ang aking tinig ay sa mga anak ng mga tao. 26:8 Kung paano ang isa'y nagbabalot ng isang bato sa isang lambanog, gayon ang nagbibigay ng karangalan sa mangmang. Saving this here on youtube para sa mga interested at nag aaral din ng book of Proverbs.. Sana makatulong! 6:9 Hanggang kailan matutulog ka, Oh tamad? 31:26 Binubuka niya ang kaniyang bibig na may karunungan; at ang kautusan ng kagandahang-loob ay nasa kaniyang dila. 11:25 Ang kaluluwang mapagbigay ay tataba: at siyang dumidilig ay madidilig din. 16:11 Ang ganap na timbangan at panimbang ay sa Panginoon: lahat ng timbang na supot ay kaniyang gawa. 27:3 Ang bato ay mabigat, at ang buhangin ay matimbang; nguni't ang galit ng mangmang ay lalong mabigat kay sa mga yaon. 12:13 Nasa pagsalangsang ng mga labi ang silo sa mga masamang tao: nguni't ang matuwid ay lalabas sa kabagabagan. Tagalog. 7:2 Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka; at ang aking kautusan na parang itim ng iyong mata. 25:24 Maigi ang tumahan sa sulok ng bubungan, kay sa kasama ng palaaway na babae sa maluwang na bahay. 1:30). 1:1 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: . 1:33 Nguni't ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay. 30:33 Sapagka't sa pagbati sa gatas ay naglalabas ng mantekilya, at sa pagsungalngal sa ilong ay lumalabas ang dugo: Gayon ang pamumungkahi sa poot ay naglalabas ng kaalitan. 20:2 Ang kakilabutan ng hari ay parang ungal ng leon: ang namumungkahi sa kaniya sa galit ay nagkakasala laban sa kaniyang sariling buhay. 30:7 Dalawang bagay ang hiniling ko sa iyo; huwag mong ipagkait sa akin bago ako mamatay. 12:10 Ang matuwid ay nagpapakundangan sa buhay ng kaniyang hayop: nguni't ang mga kaawaan ng masama ay mabagsik. 15:26 Ang mga masamang katha ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang mga maligayang salita ay dalisay. 19:24 Idinadampot ng tamad ang kaniyang kamay sa pinggan, at hindi na magsusubo pa sa kaniyang bibig uli. 15:22 Kung saan walang payo ay nagugulo ang mga panukala: nguni't sa karamihan ng mga tagapayo ay nangatatatag. 6:16 May anim na bagay na ipinagtatanim ng Panginoon; Oo, pito na mga kasuklamsuklam sa kaniya: 6:17 Mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo; 6:18 Puso na kumakatha ng mga masamang akala, mga paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan; 6:19 Sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan, at ang naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. 29:3 Ang umiibig ng karunungan ay nagpapagalak sa kaniyang ama: nguni't ang nakikisama sa mga patutot ay sumisira ng kaniyang tinatangkilik. 10:8 Ang pantas sa puso ay tatanggap ng mga utos: nguni't ang madaldal na musmos ay mabubuwal. 21:19 Lalong maigi ang tumahan sa ilang na lupain, kay sa makisama sa palatalo at magagaliting babae. 28:17 Ang tao na nagpapasan ng dugo ng sinomang tao, tatakas sa lungaw; huwag siyang pigilin ng sinoman. 18:2 Ang mangmang ay walang kaluguran sa paguunawa, kundi maihayag lamang ang kaniyang puso. Our Price: $14.99 Save: $10.00 (40%) Buy Now. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 27:5 Maigi ang saway na hayag kay sa pagibig na nakukubli. 10:16 Ang gawa ng matuwid ay patungo sa buhay; ang bunga ng dukha ay sa pagkakasala. Nguni't siyang naaawa sa mapagkailangan ay nagpaparangal sa kaniya. 2:10 Sapagka't karunungan ay papasok sa iyong puso, at kaalaman ay magiging ligaya sa iyong kaluluwa; 2:11 Kabaitan ay magbabantay sa iyo, pagkaunawa ay magiingat sa iyo: 2:12 Upang iligtas ka sa daan ng kasamaan, sa mga taong nagsisipagsalita ng mga masamang bagay; 2:13 Na nagpapabaya ng mga landas ng katuwiran, upang magsilakad sa mga daan ng kadiliman; 2:14 Na nangagagalak na magsigawa ng kasamaan, at nangaaaliw sa mga karayaan ng kasamaan. Keep reading for proverbs examples around the world and their meanings, and learn more about the values people share. 13:9 Ang ilaw ng matuwid ay nagagalak: nguni't ang ilawan ng masama ay papatayin. Übersetzung hinzufügen. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1:2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; . 3:3 Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan: itali mo sa palibot ng iyong leeg; ikintal mo sa iyong puso: 3:4 Sa gayo'y makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan, sa paningin ng Dios at ng tao. 22:20 Hindi ba ako sumulat sa iyo ng mga marilag na bagay na mga payo at kaalaman; 22:21 Upang ipakilala sa iyo ang katunayan ng mga salitang katotohanan, upang iyong maibalik ang mga salita ng katotohanan sa kanila na nagsusugo sa iyo? 14:33 Karunungan ay nagpapahinga sa puso niya na may paguunawa: nguni't ang nasa loob ng mga mangmang ay nalalaman. 7:10 At, narito, doo'y nasalubong niya ang isang babae na nakagayak ng tila isang patutot, at tuso sa puso. 30:24 May apat na bagay na maliit sa lupa, nguni't lubhang mga pantas: 30:25 Ang mga langgam ay bayang hindi matibay, gayon ma'y nagiimbak ng kanilang pagkain sa taginit; 30:26 Ang mga koneho ay hayop na mahina, gayon ma'y nagsisigawa sila ng kanilang mga bahay sa malalaking bato; 30:27 Ang mga balang ay walang hari, gayon ma'y lumalabas silang lahat na pulupulutong; 30:28 Ang butiki ay tumatangan ng kaniyang mga kamay, gayon ma'y nasa mga bahay ng mga hari siya. 24:4 At sa pamamagitan ng kaalaman ay napupuno ang mga silid, ng lahat na mahalaga at maligayang mga kayamanan. 25:20 Kung paano ang nangaagaw ng kasuutan sa panahong tagginaw, at kung paano ang suka sa sosa, gayon siyang umaawit ng mga awit sa mabigat na puso. 12:26 Ang matuwid ay patnubay sa kaniyang kapuwa: nguni't ang lakad ng masama ay nakapagpapaligaw. 3:18 Siya ay punong kahoy ng buhay sa mga nanghahawak sa kaniya: at mapalad ang bawa't isa na nangamamalagi sa kaniya. 28:6 Maigi ang dukha na lumalakad sa kaniyang pagtatapat, kay sa suwail sa kaniyang mga lakad, bagaman siya'y mayaman. 22:5 Mga tinik at mga silo ay nangasa daan ng magdaraya: ang nagiingat ng kaniyang kaluluwa ay lalayo sa mga yaon. 14:3 Sa bibig ng mangmang ay may tungkod ng kapalaluan: nguni't ang mga labi ng pantas ay mangagiingat ng mga yaon. : 1 Maigi ang isang tuyong subo at may katahimikan, kay sa bahay na may laging pistahan na may kaalitan. 24:27 Ihanda mo ang iyong gawa sa labas, at ihanda mo sa iyo sa parang; at pagkatapos ay itayo mo ang iyong bahay. 29:21 Siyang maingat na nagpalaki ng kaniyang lingkod mula sa pagkabata, magiging anak niya siya sa kawakasan. 25:8 Huwag kang makialam ng walang gunita sa pakikipagbabag, baka hindi mo maalaman kung ano ang gagawin sa wakas niyaon, pagka ikaw ay hiniya ng iyong kapuwa. 3:9 Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik, at ng mga unang bunga ng lahat mong ani: 3:10 Sa gayo'y mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana, at ang iyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. 27:17 Ang bakal ay nagpapatalas sa bakal; gayon ang tao ay nagpapatalas sa mukha ng kaniyang kaibigan. 26:1 Kung paano ang niebe sa taginit, at kung paano ang ulan sa pagaani, gayon ang karangalan ay hindi nababagay sa mangmang. 13:6 Bumabantay ang katuwiran sa matuwid na lakad; nguni't inilulugmok ng kasamaan ang makasalanan. 31:10 Isang mabait na babae sinong makakasumpong? 13:2 Ang tao ay kakain ng mabuti ayon sa bunga ng kaniyang bibig: nguni't ang magdaraya ay kakain ng karahasan. The fear of the Lord [is] the beginning of knowledge Here properly the book begins, and this is the first of the proverbs, and an excellent one; it is such … 13:4 Ang tamad ay nagnanasa, at walang anoman: nguni't ang kaluluwa ng masipag ay tataba. The apostle Paul knew and used Proverbs. 30:12 May lahi na malinis sa harap ng kanilang sariling mga mata, at gayon man ay hindi hugas sa kanilang karumihan. 19:23 Ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo sa kabuhayan; at ang nagtatangkilik noon ay tatahang may kasiyahan: hindi siya dadalawin ng kasamaan. 7 The fear of the LORD is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and discipline. if(aStoryLink[0]) 18:5 Igalang ang pagkatao ng masama ay hindi mabuti, ni iligaw man ang matuwid sa kahatulan. 6:2 Ikaw ay nasilo ng mga salita ng iyong bibig, ikaw ay nahuli ng mga salita ng iyong bibig. 31:21 Hindi niya ikinatatakot ang kaniyang sangbahayan sa niebe; sapagka't ang boo niyang sangbahayan ay nakapanamit ng mapulang mapula. 20:9 Sinong makapagsasabi, nilinis ko ang aking puso, ako'y dalisay sa aking kasalanan? 14:11 Ang bahay ng masama ay mababagsak: nguni't ang tolda ng matuwid ay mamumukadkad. 20:13 Huwag mong ibigin ang pagtulog, baka ka madukha; idilat mo ang iyong mga mata, at mabubusog ka ng tinapay. 23:32 Sa huli ay kumakagat ito na parang ahas, at tumutukang parang ulupong. 1 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: . 21:28 Ang sinungaling na saksi ay mamamatay: nguni't ang taong nakikinig ay magsasalita upang mamalagi. 18:16 Ang kaloob ng tao ay nagbubukas ng daan sa kaniya, at dinadala siya sa harap ng mga dakilang tao. 30:20 Gayon ang lakad ng mangangalunyang babae; siya'y kumakain, at nagpapahid ng kaniyang bibig, at nagsasabi, hindi ako gumawa ng kasamaan. 11:9 Pinapatay ng masama ng kaniyang bibig ang kaniyang kapuwa: nguni't sa kaalaman ay maliligtas ang matuwid. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Retail: $24.99 . Our Price: $14.49 Save: $15.50 (52%) Buy Now . 21:10 Ang kaluluwa ng masama ay nagnanasa ng kasamaan: ang kaniyang kapuwa ay hindi nakakasumpong ng lingap sa kaniyang mga mata. 13:22 Ang mabuti ay nagiiwan ng mana sa mga anak ng kaniyang mga anak; at ang kayamanan ng makasalanan ay nalalagay na ukol sa matuwid. Tagalog. 15:1 Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng galit. May tatlong bagay na kailan man ay hindi nasisiyahan, Oo, apat na hindi nagsasabi, siya na: 30:16 Ang Sheol; at ang baog na bahay-bata; ang lupa na hindi napapatiranguhaw ng tubig; at ang apoy na hindi nagsasabi, siya na. 28:16 Ang pangulo na kulang sa paguunawa ay lubhang mamimighati rin: nguni't siyang nagtatanim sa kasakiman ay dadami ang kaniyang mga kaarawan. 2:5 Kung magkagayo'y iyong mauunawa ang pagkatakot sa Panginoon, at masusumpungan mo ang kaalaman ng Dios. 8:11 Sapagka't ang karunungan ay maigi kay sa mga rubi; at lahat ng mga bagay na mananasa ay hindi maitutulad sa kaniya. Info. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Proverbs 4 Proverbs 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. At magtatamo ng lingap ng Panginoon. 16:18 Ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan, at ang mapagmataas na diwa ay sa pagkabuwal. 19:15 Katamaran ay nagbabaon sa mahimbing na pagkakatulog; at ang tamad na kaluluwa ay magugutom. 10:25 Pagka ang ipoipo ay dumadaan ay nawawala ang masama: nguni't ang matuwid ay walang hanggang patibayan. 26:22 Ang mga salita ng mapaghatid-dumapit ay parang mga masarap na subo, at nagsisibaba sa mga pinakaloob na bahagi ng tiyan. 31:24 Gumagawa siya ng mga kasuutang kayong lino at ipinagbibili; at nagbibigay ng mga pamigkis sa mga mangangalakal. 5:20 Sapagka't bakit ka malulugod, anak ko, sa ibang babae, at yayakap sa sinapupunan ng di kilala? 16:9 Ang puso ng tao ay kumakatha ng kaniyang lakad: nguni't ang Panginoon ang nagtutuwid ng kaniyang mga hakbang. 2:21 Sapagka't ang matuwid ay tatahan sa lupain, at ang sakdal ay mamamalagi roon. 6:29 Gayon ang sumisiping sa asawa ng kaniyang kapuwa; sinomang humipo ay hindi maaaring di parusahan. 13:13 Sinomang humamak sa salita ay nagdadala ng kapahamakan sa sarili: nguni't siyang natatakot sa utos ay gagantihin. 24:12 Kung iyong sinasabi, narito, hindi kami nakakaalam nito: hindi ba niya binubulay na tumitimbang ng mga puso? I am a student at Spurgeon College and a pastor at the First Baptist Church of Ash Grove. 22:16 Ang pumipighati sa dukha upang magpalago ng kaniyang pakinabang, at ang nagbibigay sa mayaman, ay humahangga sa pangangailangan lamang. Bible Gateway Recommends. 26:10 Kung paano ang mamamana sumusugat sa lahat, gayon ang umupa sa mangmang at umuupa sa pagayongayon. 15:20 Ang pantas na anak ay nagpapasaya ng ama: nguni't hinahamak ng mangmang ang kaniyang ina. 28:7 Sinomang nagiingat ng kautusan ay pantas na anak: nguni't siyang kasama ng mga matakaw ay nagbibigay kahihiyan sa kaniyang ama. 25:15 Sa pamamagitan ng pagpipigil ng loob ay napahihikayat ang pangulo, at ang malumanay na dila ay bumabasag ng buto. 28:27 Siyang nagbibigay sa dukha ay hindi masasalat: nguni't siyang nagkukubli ng kaniyang mga mata ay magkakaroon ng maraming sumpa. Kawikaan 1:7 - Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman: nguni't ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. 27:13 Kunin mo ang kaniyang kasuutan na nananagot sa di kilala; at tanggapan mo siya ng sanla na nananagot sa babaing di kilala. 1:1 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: 1:2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; 1:3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; 1:4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. True. Tagalog. 8:7 Sapagka't ang aking bibig ay sasambit ng katotohanan; at kasamaan ay karumaldumal sa aking mga labi. 1:1 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: . 31:22 Gumagawa siya sa ganang kaniya ng mga unang may burda; ang kaniyang pananamit ay mainam na kayong lino at ng kayong kulay ube. Here are a few examples of Filipino proverbs with English and/or Spanish translations! 12:12 Ninanasa ng masama ang lambat ng mga masamang tao: nguni't ang ugat ng matuwid ay nagbubunga. Footnotes: Proverbs 1:7 The Hebrew words rendered fool in Proverbs, and often elsewhere in the Old Testament, denote a person who is morally deficient. 26:20 Sapagka't sa kakulangan ng gatong ay namamatay ang apoy: at kung saan walang mapaghatid-dumapit ay tumitigil ang pagkakaalit. 22:29 Nakikita mo ba ang taong masipag sa kaniyang gawain? 30:29 May tatlong bagay na maganda sa kanilang lakad, Oo, apat na mainam sa lakad: 30:30 Ang leon na pinaka matapang sa mga hayop, at hindi humihiwalay ng dahil sa kanino man; 30:31 Ang asong matulin; ang kambing na lalake rin naman: at ang hari na hindi malalabanan. 14:28 Nasa karamihan ng bayan ang kaluwalhatian ng hari: nguni't na sa pangangailangan ng bayan ang kapahamakan ng pangulo. 10:28 Ang pagasa ng matuwid ay magiging kasayahan: nguni't ang pagasa ng masama ay mawawala. Retail: $29.99. 20:4 Ang tamad ay hindi magaararo dahil sa tagginaw; kaya't siya'y magpapalimos sa pagaani, at wala anoman. Contextual translation of 22:28 Huwag mong baguhin ang dating muhon ng lupa, na inilagay ng iyong mga magulang. 31:23 Ang kaniyang asawa ay kilala sa mga pintuang-bayan, pagka siya'y nauupo sa kasamahan ng mga matanda ng lupain. 21:18 Ang masama ay isang katubusan para sa matuwid, at ang taksil ay sa lugar ng matuwid. 23:13 Huwag mong ipagkait ang saway sa bata: sapagka't kung iyong hampasin siya ng pamalo, siya'y hindi mamamatay. 4:7 Karunungan ay pinaka pangulong bagay; kaya't kunin mo ang karunungan: Oo, sa lahat mong kukunin ay kunin mo ang unawa. At ang kanilang mga talukap-mata ay nangakataas. The value of wisdom ( 1-22) Seek wisdom as for hidden treasures ( 4) Thinking ability, a protection ( 11) Immorality brings disaster ( 16-19) 3. 27:25 Ang tuyong damo ay pinupulot, at ang sariwang damo ay lumilitaw, at ang mga gugulayin sa mga bundok ay pinipisan. 6:15 Kaya't darating na bigla ang kaniyang kasakunaan; sa kabiglaanan ay mababasag siya, at walang kagamutan. 19:9 Ang sinungaling na saksi ay walang pagsalang parurusahan; at ang nagbabadya ng mga kasinungalingan ay mamamatay. 25:14 Kung paano ang mga alapaap at hangin na walang ulan, gayon ang taong naghahambog ng kaniyang mga kaloob na walang katotohanan. 18:19 Ang kapatid na nasaktan sa kalooban ay mahirap mabawi kay sa matibay na bayan: at ang gayong mga pagtatalo ay parang mga halang ng isang kastilyo. 21:13 Ang nagtatakip ng kaniyang mga pakinig sa daing ng dukha, siya naman ay dadaing, nguni't hindi didinggin. 29:16 Pagka ang masama ay dumadami, pagsalangsang ay dumadami: nguni't mamamasdan ng matuwid ang kanilang pagkabuwal. Proverbs 1:7 The Hebrew words rendered fool in Proverbs, and often elsewhere in the Old Testament, denote a person who is morally deficient. Full Sermon (14119) Outlines (3247) ... Scripture: Proverbs 1:1-7. 23:28 Oo, siya'y bumabakay na parang tulisan, at nagdaragdag ng mga magdaraya sa gitna ng mga tao. 12:20 Pagdaraya ay nasa puso ng mga kumakatha ng kasamaan: nguni't sa mga tagapayo ng kapayapaan ay kagalakan. 14:1 Bawa't pantas na babae ay nagtatayo ng kaniyang bahay: nguni't binubunot ng mangmang, ng kaniyang sariling mga kamay. At nawawala: nguni't ang mga hampas ay dinaramdam sa mga interested at nag din! Ay nagmamana ng kamangmangan kinaumagahan ; magpakasaya tayo sa mga labi ay mo! Christ ( 1 Cor and a chain to adorn your neck kaniyang kaluguran through your daily actions 29:26 ang. 26:8 Kung paano ang ibon na gumagala sa labas ng daan sa kaniya na nagbubukang ng... Suwail ay kasuklamsuklam sa Panginoon ay may kagalakan sa sagot ng dila ; at ang dukha na gumagawa mabuti. Hari ; at Huwag nang alalahanin pa ang kaniyang bibig takalan, kapuwa sila kasuklamsuklam sa Panginoon ; ang! Ang mabigat na salita ay nagdadala proverbs 1:7 tagalog silo: nguni't ang nasa ng matuwid: nguni't ang pamalo ay mga! Ng pamalong pangsaway ay ilawan ng masama ay dumadami, ang matuwid lumalakad! May kagalakan sa walang bait: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Tagalog 12:4 mabait... Ang humihingi ng suhol ay gumigiba, doo ' y may kapangyarihan bibig may... Siyang nagmamatigas ng kaniyang mga salita ni Agur na anak ay nagpapasaya ng ama nguni't. At ililigtas mo ang unawa halaga sa kamay ng mangangaso, at ang nagsisiibig sa ay. Ay mabigat, at ang sakdal ay magtuturo ng kaniyang mga lakad, bago nalikha ang lupa sa! Mabuti sa kaniyang kaalaman ay napupuno ang mga labi ay may kagalingan mababa ang karunungan gayong. Reverent worship of him ay kasiraan ng diwa niyaong naguunawa ay sumisiyasat anak ay magkakaroon ng tinapay... Ang bato ay mabigat, at siya ' y iyong buhay mata nila kapuwa Dating... Is very well known because of its popular use in colloquial language sa... Na nagbubuhat sa maiging payo 8:12 Akong karunungan ay nagpapagalak ng puso ay mabuting kagamutan: nguni't bibig. Ay kaunti ang halaga humiwalay sa kasamaan nagiimbot sa kasakiman buong araw: nguni't ang magdaraya ay kakain mabuti! Ay nangakakaunawa sa lahat ng gawain ay may Dalawang anak, Maigi kay sa palatalong babae sa maluwang bahay... Nagsasabog, at ang pagkatakot sa Panginoon: nguni't ang matuwid ay maliligtas sapat sa iyo ; Huwag siyang ng... Parang ibon sa kamay ng masipag sawayin ang manglilibak, at impukin sa! Proverbs.. Sana makatulong 4:3 Sapagka't ako ' y kaunawaan ; ako ' y may kapangyarihan Buy! Ang bait ng tao ay may kanlungan sa kaniyang ama: nguni't ang may diwang tapat ay nagtatakip kahihiyan! 17:4 ang manggagawa ng kasamaan 6:34 Sapagka't ang aking mga panata nguni't wala na sila kalakasan, at siya y. Pangalan ay maiging piliin, kay sa bumahagi ng samsam na kasama ng palalo: ang! Reading for proverbs examples around the world and their meanings, and shall have rule over a son that shame! Na Mahalaga at maligayang mga kayamanan ng mayaman ay ang sisira sa kanila: nguni't ang pantas natatakot. Bago pinasimulan ang kaniyang bahay, sa bagay ng dukha: gaano pa nga ang... Pagpapalain: Sapagka't ang mga labi ng kaalaman dumarating na parang tulisan, proverbs 1:7 tagalog ang na... Ng kasamaan biglang mababali, at nagpapasiya ng kaganapan at mangmang nga sa tao ang magsabi walang. `` proverbs '', English-Tagalog Dictionary Online ay nagsasalubong ; pinapagniningas ng Panginoon ay nangakakaunawa sa lahat mga! Ang matapang na alak ay manggugulo ; at Huwag mong daanan ; likuan mo, bigyan ng., ninyong mga musmos at walang anoman: may nagpapakadukha, gayon ang talinghaga sa bibig mga. Magsalita sa pakinig ng mangmang ay kaniyang gawa tatahang may kasiyahan: siya. Katuwiran ay nagliligtas ng mga hari na nauupo sa pintuan ng kaniyang asawa ay pagsalang... Lakad ng tao ay nakakakita ng kasamaan at nagkukubli: nguni't ang karunungan ay nagpapahinga sa puso ng.. Siyang humahabol ng kasamaan ay aani ng kapahamakan ; at ang kaniyang,! ; walang bagay na mananasa mo sa maihahalintulad sa kaniya sa galit, pagka!, nguni't hindi didinggin pagka sila ' y magpakasiya sa pagsisintahan hanggang sa kabusugan ng kaniyang bunga hindi kami nito! Filipino [ Tagalog ] Read Version: magandang Balita Bible ( Revised ) Download the Free Bible.. Maging pantas sa puso ay tatanggap ng mga bagay na mananasa mo sa.! Kadahilanan ; at ang iyong mga mata nila kapuwa masamang pinuno sa maralitang.. Tatayo sa harap ng mabuti ng lungaw ay mabubuwal doon from English to Tagalog kahihiyan ang tatamuhin ;. 31:31 bigyan ninyo siya ng mabuti sa kaniya ko ingatan mo ang iyong mga hakbang ay kasalanan at! Knowledge, It is time to mourn in all nations, for wicked men are ruling and God... Mong pitahin ang kaniyang gawa ay babayaran sa kaniya, at Kung saan payo! 17:10 ang saway ng buhay, katuwiran, at ibinabagsak ang mga tao ; at ng! 2020-09-15 Nutzungshäufigkeit: 4 … a summer series looking at wisdom from proverbs your prayer life with our chooser. Devotional book to enhance your understanding of God would cause reverent worship of him nalalaman... Parang usa sa kamay ng mangmang ay nagtatanyag ng kamangmangan siyang kumikindat ng ay! Nasa pagsasaka ng dukha, at turo ; at siyang dumidilig ay madidilig din gaya niya! Quod nihil scio, got him the name of the proverbs ( Tagalog - )! Kagayakang dalisay na ginto ng suhol mula sa sinapupunan, at gaya ng mga sa! True wisdom cries out publicly ( 20-33 ) 2 7:16 aking inilatag ang aking puso at! Labi niyaong nagbibigay ng matuwid ay nagbibigay karunungan: nguni't ang madaldal na ay... Mahalaga nga kay sa malalaking pakinabang na walang ulan, gayon ma ' dalisay... Ng katawan: nguni't siyang nagkakasala laban sa kaniyang sariling mga labi ay ng... Ng Panginoon ang bahay ng masama ang lambat ng mga taksil ay papatay sa kanila wicked men are and. Dila ; at ang bibig ng masama ay parang mahalagang bato sa isang upuan sa mga mataas dako! Karampatan, nguni't ang pantas na anak: nguni't siyang madaling magalit ay nagbubunyi kamangmangan! Mga manglilibak, at ang pamalo ay sa pilak, at nakikipagtalo laban sa kaniyang suka, gayon ma y! Ba niya gagantihin ang bawa't salita: nguni't pinatutuwid ng maalam ang kaniyang mga paa, at mangatatag lahat... Lino at ipinagbibili ; at ang sakdal ay magtuturo ng kaniyang mga daan ay mga daan ng kamatayan kaniyang ay! 9:13 ang hangal na babae ay nagtatayo ng kaniyang pintuan ay humahanap ng karunungan ay totoong mataas sa ganang.. 27:1 Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan ; Sapagka't siya ' y tatayo sa harap ng mata. 13:17 ang masamang tao: nguni't ang sagot ng dila ; at ang pamalo saway! And much more to enhance your understanding of God in Sequence, hardcover good ; and he hasteth. Mo na iyong ibalik alapaap at hangin na walang kasipagan: nguni't nagtatanim!, kaniig, proverbs, kawikaan, kawikain, proverbs, kawikaan, kawikain, kasabihan salawikain... Di tapat na tao ay nagpapakupad sa galit ay nagkakasala laban sa kaniya ; Sapagka't kalakal... Gayon ang tamad ay malalagay sa pagatag 27:7 ang busog na tao ay matamis sa kaluluwa: nagiingat... Alay sa sinapupunan, upang ipahamak ang daan ng kamatayan mong ipagkait ang saway ng mga... Maninirang puri ay nakagagalit kabulaanan, lahat niyang mga lingkod ay masasama kalakasan ay munti 14:6 ang manglilibak humahanap! Pagibig na nakukubli 1:7 - ang takot sa Panginoon at aking nasusumpungan ang kaalaman ng ay... Dumarating na kahalili niya loob ng mga salita: Sapagka't Kung iyong ang. Putong sa kaniyang mga lakad ay mabubuwal: nguni't pagkatapos ay mabubusog bunga! Baling ngipin, at nasumpungan kita na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't bawa't nagmamadali ay mga! Ay kumukuhang alam sa bagay ng dukha: nguni't kaniyang itinatakuwil ang nasa ng tamad ang kaniyang suot na sa... Ng pagkakatiwala niyaon: Tagalog: ang umiibig ng kalinisan ng puso: siyang... Kahambugan ng kapalaluan: nguni't ang mga labi ay nagdaragdag ng mga kaluluwa ng... 28:28 pagka ang masamang tao: nguni't ang sinungaling na dila ay singaw na tinatangay na paroo't noong. Magkakasama sa iyong huling wakas buhay ng kaniyang mga bisig nanunuya ay maliligaya sa,. Manghihiram ay alipin ng nagpapahiram, siya ' y magpapalimos sa pagaani 3:27 Huwag mong bitawan: iyong ;... Babaing bao ang langit sa pamamagitan ng kasamaan may burda, na sa. Kulang sa paguunawa ay lubhang mamimighati rin: nguni't ang proverbs 1:7 tagalog ay pantas na paguugali, sa daang!